Problematika prinudnog upravljanja zgradama

Upravnici na području Kantonu Sarajevo su, po “sili zakona“, i prinudi upravnici iako nigdje nije predviđeno da moraju to i biti. Prinudno upravljanje zgradama je upravnicima nametnuto!

Članovima 16. i 22. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, kao obaveza etažnih vlasnika je naveden izbor upravnika. Međutim, u članu 23. Zakona predviđa se mogućnost da Ministarstvo odredi prinudnog upravnika rješenjem, ukoliko etažni vlasnici ne izvrše izbor upravnika, te da navedeno rješenje važi dok etažni vlasnici ne izvrše izbor upravnika!

Za kršenje zakonske obaveze izbora upravnika etažni vlasnici ne snose nikakve posljedice/sankcije/novčane kazne, dok upravnik ovim rješenjem ima ista prava i obaveze kao izabrani upravnik, te su za njega predviđene kaznene odredbe!

Ulazi koji su dodjeljeni na prinudno upravljanje su uglavnom starije zgrade manjih površina, sa raznim problemima (krov, fasada, kanalizacija i dr.). Na ovim ulazima etažni vlasnici uglavnom odbijaju saradnju sa dodjeljenim prinudnim upravnikom, otežavaju sačinjavanje evidencije etažnih vlasnika, ne dostavljaju dokaze o vlasništvu, ne plaćaju naknadu za održavanje, ne dozvoljavaju ulazak u zgradu, otežavaju izvođenje bilo kakvih radova, kao i provođenje propisa protivpožarne zaštite, deratizacije, dezinfekcije i drugo!

Trenutno se na prinudnoj upravi u Kantonu Sarajevo vodi oko 800 ulaza. OKI Upravitelj je na 103 ulaza određen za prinudnog upravnika, na nekim ulazima već 12 godina i etažni vlasnici ne iskazuju volju da i u budućnosti izvrše izbor upravnika!

Dug etažnih vlasnika na ulazima prinudne uprave trenutno iznosi 338.433,64 KM!

Pratite nas i na facebook stranici.


Arhiva

Ostale novosti