Informacije

Osnovna djelatnost OKI UPRAVITELJ-a je pružanje usluga održavanja objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova i upravljanje stambenim objektima u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 19/17).

OKI UPRAVITELJ je osnovan 2003. godine. Posjeduje odgovarajući certifikat (odobrenje za rad) izdat od nadležnog kantonalnog organa, za obavljanje registrovane djelatnosti. Trenutno zapošljava 120 osoba.

Društvo raspolaže sa savremenim softverom za praćenje uplata, troškova. Posjeduje 40 vozila koja su na raspologanju tehničkom sektoru i sektoru održavanja higijene.

Preko 90% poslova koji spadaju u održavanje zajedničkih dijelova pokriva vlastitim servisima, što doprinosi bržoj i kvalitetnijoj usluzi.

OKI UPRAVITELJ  je u prethodnom periodu dobio niz priznanja, među kojim ističemo:

LRC nam je, na osnovu stručne analize finansijskih izvještaja i ostalih ekonomskih parametara dodijelio "Certifikat bonitetne pouzdanosti", koji naše Društvo svrstava među finansijski pouzdane partnere, odnosno svrstava među 12% najpouzdanijih kompanija u Bosni i Hercegovini.

Poslovne novine su nam, na osnovu sveohuhvatne analize i rangiranja domaćih kompanija koje su zadovoljile kriterije brzog rasta, dodijelile priznanje kojim je naše Društvo svrstano među 659 brzorastućih kompanija (među 2%) u Bosni i Hercegovini.

Dokaz o kvaliteti pruženih usluga je podatak da nam je preko 35.000 etažnih vlasnika (1.700 ulaza) povjerilo upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova, instalacija i uređaja u zgradama, sa tendencijom stalnog rasta.

Ponudu za održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama možete preuzeti ovdje.


Tehnička služba

 • Servis i otklanjanje svih vrsta kvarova na zajedničkim dijelovima, uređajima i instalacijama zgrade.
 • Služba za hitne intervencije je mobilna 24 sata dnevno (radni dani, vikend i praznici), uz rok odziva od maksimalno 30 minuta od momenta prijave kvara.
 • Termine dolaska servisera dogovaramo sa etažnim vlasnicima.
 • Raspolažemo vlastitim servisima za redovno i interventno održavanje.
 • Raspolažemo savremenim mašinama za rad.

Služba održavanja higijene

 • Održavanje higijene stubišta dva puta sedmično (metenje i pranje) sa dezinfekcijom.
 • Generalno čišćenje – po zahtjevu predstavnika etažnih vlasnika.
 • Čišćenje po pozivu – zavisno od potrebe.
 • Mašinsko čišćenje.

Pravna služba

 • Godišnje, pred nadležnim sudom, pokrećemo postupke radi prinudne naplate - utužujemo neplatiše.
 • Tromjesečno dostavljamo opomene etažnim vlasnicima koji ne plaćaju propisanu naknadu.
 • Stojimo vam na raspolaganju u slučaju potrebe za pravnim savjetima, tumačenjem propisa i sl.
 • Predstavnicima etažnih vlasnika pružamo pomoć (upute) oko pokretanja procedure promjene upravnika.

Finansijska služba

 • Mjesečno dostavljamo izvještaje o troškovima i uplatama etažnih vlasnika.
 • Vodimo odvojenu knjigovodstvenu evidenciju i operativno finansijsko poslovanje za svaku zgradu
 • Telefonski možete svakodnevno izvršiti provjeru o stanju na računu i dugovanjima.

Plaćanje naknade bez provizije

Za korisnike naših usluga smo obezbjedili mogućnost plaćanja naknade za održavanje bez provizije i to:

 • Na blagajnama OKI UPRAVITELJ-a na adresama: Želimira Vidovića Kelija 5 (Dobrinja), Ćemaluša 6 (Centar)
 • U poslovnicama UNION BANKE na adresama: Hamdije Kreševljakovića 19 (Centar), Ferhadija 15 (Stari Grad), Topal Osman Paše 26 (Grbavica), Trg solidarnosti 13 (Alipašino polje), Rustempašina bb (Ilidža)

Pogodnosti

 • Kreditiranje u visini do tri mjesečna zaduženja ulaza u zavisnosti od procenta naplate i mjesečnog zaduženja ulaza.
 • Uz uslov dodatne uplate etažnih vlasnika, kreditiranje i u većim iznosima.
 • Mjesečno izvještavanje predstavnika etažnih vlasnika o troškovima na računu zgrade i uplatama.