Informacije

Osnovna djelatnost OKI UPRAVITELJ-a je pružanje usluga održavanja objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova i upravljanje stambenim objektima u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 19/17).

OKI UPRAVITELJ je osnovan 2003. godine. Posjeduje odgovarajući certifikat (odobrenje za rad) izdat od nadležnog kantonalnog organa, za obavljanje registrovane djelatnosti. Trenutno zapošljava 140 osoba.

Društvo raspolaže sa savremenim softverom za praćenje uplata, troškova i evidencija. Posjeduje 40 vozila koja su na raspologanju tehničkom sektoru i sektoru održavanja higijene.

Preko 90% poslova koji spadaju u održavanje zajedničkih dijelova pokriva vlastitim servisima, što doprinosi bržoj i kvalitetnijoj usluzi.

OKI UPRAVITELJ  je dobitnik niz priznanja, među kojima ističemo:

- "Certifikat bonitetne pouzdanosti" i bonitetni status "Kontinuitet pouzdanosti", koji OKI Upravitelj svake godine ubrajaju među najpouzdanije kompanije u Bosni i Hercegovini.

- Rangiranje među 659 brzorastužih kompanija (među 2%) u Bosni i Hercegovini, na osnovu sveobuhvatne analize i rangiranja domaćih kompanija koje su zadovoljile kriterije brzog rasta.

Dokaz o kvaliteti pruženih usluga je podatak da nam je preko 42.000 etažnih vlasnika (1.750 ulaza) povjerilo upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova, instalacija i uređaja u zgradama, sa tendencijom stalnog rasta.

Pored navedenog naše usluge je koristilo preko 200 privrednih subjekata u Kantonu Sarajevo.

Ponudu za održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama možete preuzeti ovdje.


Tehnička služba

 • Servis i otklanjanje svih vrsta kvarova na zajedničkim dijelovima, uređajima i instalacijama zgrade.
 • Služba za hitne intervencije je mobilna 24 sata dnevno (radni dani, vikend i praznici), uz rok odziva od maksimalno 30 minuta od momenta prijave kvara.
 • Termine dolaska servisera dogovaramo sa etažnim vlasnicima.
 • Raspolažemo vlastitim servisima za redovno i interventno održavanje.
 • Raspolažemo savremenim mašinama za rad.

Služba održavanja higijene

 • Održavanje higijene stubišta dva puta sedmično (metenje i pranje) sa dezinfekcijom.
 • Generalno čišćenje – po zahtjevu predstavnika etažnih vlasnika.
 • Čišćenje po pozivu – zavisno od potrebe i po zahtjevu predstavnika etažnih vlasnika.
 • Mašinsko čišćenje sa savremenim mašinama za čišćenje.

Pravna služba

 • Godišnje, pred nadležnim sudom, pokrećemo postupke radi prinudne naplate - utužujemo neplatiše.
 • Tromjesečno dostavljamo opomene etažnim vlasnicima koji ne plaćaju propisanu naknadu.
 • Stojimo vam na raspolaganju u slučaju potrebe za pravnim savjetima, tumačenjem propisa i sl.
 • Predstavnicima etažnih vlasnika pružamo pomoć (upute) oko pokretanja procedure promjene upravnika.

Finansijska služba

 • Mjesečno dostavljamo izvještaje o troškovima i uplatama etažnih vlasnika.
 • Vodimo odvojenu knjigovodstvenu evidenciju i operativno finansijsko poslovanje za svaku zgradu.
 • U svakom trenutku se može izvršiti uvid u fakturisane radove.
 • Telefonski ili putem e-maila možete svakodnevno izvršiti provjeru o stanju na računu i dugovanjima.

Plaćanje naknade bez provizije

Za korisnike naših usluga smo obezbjedili mogućnost plaćanja naknade za održavanje bez provizije i to:

 • U poslovnicama OKI UPRAVITELJ-a na adresama: Želimira Vidovića Kelija 5 (Dobrinja), Ćemaluša 6 (Centar)
 • U poslovnicama UNION BANKE na adresama: Hamdije Kreševljakovića 19 (Centar), Ferhadija 15 (Stari Grad), Topal Osman Paše 26 (Grbavica), Trg solidarnosti 13 (Alipašino polje), Rustempašina 3 (Ilidža)

Pogodnosti

 • Kreditiranje u visini do dva mjesečna zaduženja ulaza u zavisnosti od procenta naplate i mjesečnog zaduženja ulaza.
 • Uz uslov dodatne uplate etažnih vlasnika, kreditiranje i u većim iznosima.
 • Mjesečno izvještavanje predstavnika etažnih vlasnika o troškovima na računu zgrade i uplatama.