Reference

Dokaz o kvaliteti pruženih usluga je podatak da nam je preko 37.000 etažnih vlasnika (1.700 ulaza) povjerilo upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova, instalacija i uređaja u zgradama, sa tendencijom stalnog rasta. Pored navedenih etažnih vlasnika naše usluge su koristile ili trenutno koriste sljedeće institucije i društva:

AB Technics d.o.o.
Advokatska komora FBiH
Agregati i Betoni d.o.o.
Alcu d.o.o.
Aluco & co d.o.o.
Ambasada Kraljevine Norveške
Ambasada Kraljevine Švedske
Ambasada Republike Turske
BH Gas d.o.o.
BH Telecom d.d.
Biomedica d.o.o.
Biosistemi d.o.o.
Blow up d.o.o.
Boskan d.o.o.
Cet-Bah d.o.o.
Check Sistem d.o.o.
City Butique Hotel
CMC Ecocon d.o.o.
Compact Invest d.o.o.
Comp-It d.o.o.
Crveni Križ Opæine Ilidža
Crveni Križ Opæine Novo Sarajevo
Danfoss GmbH
Deratizer d.o.o.
Didaco Commerce d.o.o.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH
DM Drogerie Markt d.o.o.
DOS Elektro d.o.o.
Drvopromet d.o.o.
DTS Šped d.o.o.
Eko-Teh d.o.o.
Elektrotehnièka Škola za Energetiku
Elita Prva d.o.o.
Erczipo d.o.o.
Everet d.o.o.
FEAL d.o.o.
Federalni zavod za agropedologiju
Fiscal d.o.o.
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
Fondacija Analitika
GBG d.o.o.
Gen-I d.o.o.
Geramex BiH d.o.o.
Gorenje Commerc d.o.o.
GP Put d.d.
Grad Sarajevo
Granulo-RE d.o.o.
H&L Group d.o.o.
HETA d.o.o.
Historijski muzej BiH
Hrvatska gospodarska komora
Institut za certificiranje sistema d.o.o.
Institut za mjeriteljsto BIH
Investicono tehnièki centar
IPSA Institut d.o.o.
Italgroup d.o.o.
Jevrejska Opæina Sarajevo
JP Željeznice FBiH
JP Sarajevo d.o.o.
JU Apoteke Sarajevo
JU Biblioteka Sarajevo
JU Kantonalni centar za socijalni rad
JU KSC Vogošèa
JZU Bolnica Istoèno Sarajevo
KJU Dom za soc. zdr. zbrinjavanje osoba sa invaliditetom
Klaus Lehmann GmbH d.o.o.
Komisija za oèuvanje nacionalnih spomenika
Komisija za vrijednosne papire FBiH
Konkrit d.o.o.
Konzum d.o.o.
Lek d.d.
Logosoft d.o.o.
LOK Mikrokreditna organizacija
LRC Kreditni biro
LTV d.o.o.
M&H Company d.o.o.
M:Tel
Magacin Kabare
Marbo d.o.o.
Medi Frey d.o.o.
Media Plan Institut d.o.o.
Miltel d.o.o.
Ministarstvo prostornog ureðenja, graðenja i zaštite okoliša
Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo
Ministarstvo vanjskih poslova
Modena d.o.o.
MST International d.o.o.
Narodno pozorište
Nebo Tours d.o.o.
Nexe d.o.o.
Nogometni savez FBiH
Nova Otoka d.o.o.
Nox-Biro d.o.o.
Office Shoes BH d.o.o.
Općina Centar Sarajevo
Općina Novi Grad Sarajevo
Općina Stari Grad Sarajevo
Opšte udruženje samostalnih zanatlija
Otto Bock Adria d.o.o.
Partner mikrokreditna organziacija
Penny Plus d.o.o.
Petrol BH Oil Company d.o.o.
Petry d.o.o.
Ping d.o.o.
Pink BH Company d.o.o.
Planet d.o.o.
Point Computers d.o.o.
Predstavništvo Muslim Aid
Printerpapir d.o.o.
Privredna štampa d.d.
Proven d.o.o.
PZU Apoteka Denida
PZU Apoteka Diva Medica
PZU Apoteka Gral
PZU Apoteka Oaza zdravlja
Raèunovodstvena agencija Eurosan
Radius d.o.o.
Rajz d.o.o.
Real d.o.o.
Regionalna advokatska komora Sarajevo
Regulatorna agencija za komunikacije
Rijaset Islamske zajednice
Roche d.o.o.
Salon bankarske opreme
Sarajevo Business Consulting d.o.o.
Sarajevo-Osiguranje d.d.
Sarajevoputevi d.d.
Sas d.o.o.
Schrack Technik d.o.o.
Schuler Helfen Leben
Snowfall d.o.o.
Source d.o.o.
Staniæ Trade d.o.o.
Strabag d.o.o.
SUB Patriotska liga Kantona Sarajevo
Sudska policija
Svjetlost štampa d.d.
Systech d.o.o.
Šipad Komerc d.o.o.
TD Marketi d.d.
Tehnooprema d.o.o.
Telma d.o.o.
Tibra Pacific d.o.o.
Trendesign d.o.o.
Trgoproduct d.o.o.
Tron Systems d.o.o.
Turistièka zajednica Kantona Sarajevo
Turk Oil
Tvornica Opeke d.o.o.
Udruženje Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa
Udruženje saveza boraca Kantona Sarajevo
Union Banka d.d.
Unior Tehna d.o.o.
Vanjsko-trgovinska komora BiH
Vizija d.o.o.
Vrhovni sud FBiH
Window Gallery
Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo
Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH
ZOI 84 d.o.o.
ZU Apoteka Vita