Hidrofleks

Trenutno firma OKI Upravitelj redovno servisira i održava preko 70 podstanica u Kantonu Sarajevo, kako za svoje potrebe, tako i prema zahtjevima gdje smo angažovani kao kooperanti za druge firme.

Zbog izuzetno loše hidrološke sezone u prethodnom periodu i velikih gubitaka u gradskoj vodovodnoj mreži i evidentnih problema u vodosnabdijevanju u stambenim zgradama veće spratnosti u Sarajevu, te dosta manjeg pritiska u mreži, veća je potreba za redovno održavanje i servisiranje hidroflex postrojenja tokom tekućeg mjeseca. Servisna služba je dostupna na poziv predstavnika etažnih vlasnika u radnom vremenu od 08:00-16:30h i na vanredan poziv u vremenu od 16:30 do 08:00h.

Tekuće održavanje i servisiranje hidrofleks postrojenja sadrži:

  • kontrolu rada pumpi,
  • zamjenu redoslijeda uključenja pumpi,
  • usklađivanje rada tlačnih sklopki,
  • dopunjavanje expanzionih posuda zrakom,
  • pregled ispravnosti kuglastih i nepovratnih ventila,
  • zatvaranje vode i provjera rada ulaznih tlačnih sklopki i sondi/tranmitera pritiska,
  • provjera ispravnosti elektro opreme u komandnom ormaru,
  • utrošak sitnog spojnog i potrošnog materijala,
  • konstatovanje eventualnog kvara na hidroflex postrojenjima,
  • prijava kvarova ovlaštenom predstavniku, ako radovi ne spadaju u tekuće održavanje i servisiranje hidroflex postrojenja uz dostavljanje predmjera i predračuna radova sa nevedenim garantnim rokom za rad i ugrađene dijelove.

Na tekućem održavanju i servisiranju hidrofleks postrojenja rade dva stručno osposobljena montera u ekipi, vodoinstalater i električar uz korištenje vozila sa potrebnim alatom i opremom za servis.

Obzirom da imamo višegodišnje iskustvo u radu i održavanju pumpnih sistema, prednost naša je veliki broj hidrostanica, tako da je naša prije svega cijena dosta povoljnija u odnosu na konkurenciju. Kvalitet smo zadržali koristeći vrhunske proizvode i rezervne dijelove, koji su sastavni dijelovi pri servisima hidrofleks postrojenja. Same stanice imaju primjenu i funkciju u sistemima za povišenje pritiska i protivpožane zaštite.